STOP NEZÁKONNÝM POKUTÁM

OBSAH KNIHY

Milí čitatelia, držíte v rukách knihu Stop nezákonným pokutám. Atypický názov tejto knihy nemá za úlohu vzbudzovať negatívne emócie voči polícii a ani protisystémové nálady. Polícia je dôležitý orgán, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v štáte. To je fakt. Názov knihy je formou manifestu. Má za účel podnecovať všetkých k tomu, aby sa začali stavať odmietavo k nezákonnosti, a dať jej tú imaginárnu „STOP -ku“. Nezákonnosť nemá v zdravej spoločnosti a právnom štáte žiadne miesto, pretože podkopáva tie najdôležitejšie základy spoločenského poriadku – dôveru ľudí v zákonný výkon verejnej moci. Ak chceme mať skutočný právny štát, nestačí iba vytvárať primerané, rozumné a spravodlivé zákony. Zákony treba v praxi rešpektovať a pri ich používaní dbať na dosahovanie primeranosti, rozumnosti a spravodlivosti.

Kniha sa zaoberá priestupkovým právom so zameraním na dopravné priestupky, v čom spočíva jej jedinečnosť. Má poslúžiť hlavne tým ľudom, ktorí si chcú zvýšiť svoje právne vedomie o stíhaní, trestaní a dokazovaní dopravných priestupkov. Je písaná laicky, zrozumiteľnou formou, čo sa týka predovšetkým I. kapitoly, do ktorej som zhrnul to najpodstatnejšie. V ostatných kapitolách do detailu rozpisujem základné informácie uvedené v I. kapitole.

Kniha vychádza z aktuálnej úrovne poznatkov, ktoré sú zachytené v odbornej literatúre a súdnych rozhodnutiach Ústavného a Najvyššieho súdu SR. Veľkou prednosťou knihy sú súdne rozhodnutia, ktorých sa v tlačenej časti knihy nachádza okolo 200. Tie pomôžu nielen pri obhajobe, ale taktiež pri rozhodovaní správnych orgánov.

Knihu som sa rozhodol napísať kvôli tomu, že dennodenne vo veľkom meradle dochádza k vyvodzovaniu zodpovednosti za dopravné priestupky, avšak v tejto oblasti panuje u laickej verejnosti skôr právne bezvedomie ako právne vedomie. Taktiež u samotných vykonávateľov práva je priestor na zvýšenie ich právneho vedomia. Cieľom knihy je prispieť práve k tomu, aby sa právne vedomie všeobecne zvýšilo.

Znakom dobrého právneho vedomia je pochopenie potrebnosti obhajoby. K páchaniu protiprávnej činnosť dochádzalo vždy a bude k nej dochádzať aj naďalej. To sa nezmení. Základnou úlohou štátu preto bolo a je protiprávnu činnosť spravodlivo trestať. Bez spravodlivého trestania by sa spoločnosť rozpadla. Štát teda má a môže trestať, o tom sa nediskutuje. Takisto sa však nediskutuje ani o tom, že obvinený sa má a môže obhajovať. Obvinený má právo na obhajobu. Bez obhajoby by nikdy nemohol byť uložený spravodlivý trest za priestupok alebo trestný čin. To nám história dookola pripomína. Stačí si spomenúť na politické procesy z 50. rokov minulého storočia. Jedným z dôvodov ich nezákonnosti bol fakt, že obvinení nemali možnosť efektívne sa obhajovať, pretože ich možnosti hájiť sa boli veľmi obmedzené.

Odporúčam si prečítať Gřivnov príspevok na www.komunistickepravo.cz – bod 3.2 Obhajoba obvineného. Z histórie teda vieme, že zabezpečenie práva na efektívnu obhajobu je v záujme nielen obvineného, ale predovšetkým celej spoločnosti. Obhajobou sa totiž zabezpečuje, aby bol pri stíhaní a trestaní protiprávnej činnosti skutočne dodržaný zákon a aby bola dosahovaná spravodlivosť.

Ďalším znakom dobrého právneho vedomia je uvedomenie si, že pri používaní zákona sa nesmie vychádzať iba z jazykového výkladu zákona. Text zákona nie je iba o slovách, treba rozumieť, prečo je zákon napísaný tak, ako je. Preto je povinnosťou každého používať tzv. teleologický výklad, čiže výklad zmyslom a účelom zákona. Jedine takto je zákon vykladaný správne a vedie k primeranosti, rozumnosti a spravodlivosti jeho použitia. Aktuálne sa však v praxi veľmi často stretávame s výlučným používaním jazykového výkladu, čo má za následok nesprávnu a nespravodlivú aplikáciu práva – formalistický výklad práva. To dokazujú aj viaceré rozhodnutia Ústavného a Najvyššieho súdu SR uvedené v tejto knihe, ktoré poukazujú na to, že takýto postup je v právnom štáte neprijateľný.

Na záver sa krátko vyjadrím k obsahu knihy, pretože je špecifický. Kniha je tvorená 10 kapitolami, pričom tri kapitoly (II ., VIII . a X.) sú zverejnené celé na internete kvôli tomu, že nebolo potrebné, aby boli v tlačenej verzií knihy (pozri dopravnepriestupky.sk – Kniha). Na začiatku každej kapitoly je uvedené jej predstavenie, v ktorom popisujem, v čom spočíva dôležitosť obsahu. Ak sa pozriete do obsahu knihy, niektoré časti sú označené symbolom policajného auta (). Tieto časti považujem za najhlavnejšie, pretože je v nich zachytené základné posolstvo knihy. V texte knihy sa často objavujú odkazy do iných častí. Odkaz vyzerá napríklad takto: (pozri nižšie – 5.8. Blokové konanie). Odkazy sú uvedené v knihe iba preto, aby ste vedeli čo s čím súvisí. Do odkazov sa pozrite vtedy, ak budete riešiť konkrétny problém. Vtedy vám to pomôže. Nakoniec, súčasťou knihy je tiež osobitná časť, ktorá je urobená samostatne – to je tá vložená časť na konci knihy. V nej sú uvedené skutkové podstaty priestupkov a tresty, ktoré za ne hrozia. Je tvorená hlavou I a hlavou II. Verím, že knihu si obľúbia nielen právni laici, ale aj profesionáli, teda advokáti a úradníci zaoberajúci sa trestaním priestupkov. Knihu venujem všetkým vodičom a úradníkom, ktorí si chcú svoju prácu robiť dobre.

Banská Bystrica, február 2018 Michal Mikuš

V prvej kapitole, hneď po úvode, popisujeme modelové situácie, v ktorých sa z času na čas ocitne každý z nás pri cestnej kontrole, pričom popisujeme možnosti, ako sa pri nich obhajovať. Pri každej modelovej situácií je obsah napísaný tak, aby sa dal prečítať do 1 minúty. Ide o to, aby ste si dokázali rýchlo nájsť tie najpodstatnejšie informácie a pružne reagovať, ak sa dostanete do danej modelovej situácie. Do modelových situácií je zahrnutý tiež bod o všeobecných možnostiach obhajoby (o tom, ako sa dá vo všeobecnosti brániť). Táto kapitola odkazuje často do VI. Kapitoly (ale aj iných), kde sú jednotlivé záležitosti popísané podrobne, napríklad meranie rýchlosti, zadržanie vodičského preukazu, dopravné značky, dopravná nehoda a pod. Dovolíme si predostrieť, že dôvod prečo chcete mať túto knihu je práve obsah tejto kapitoly a VI. Kapitola. Ak by ste si však prečítali celú knihu, tak určite pochopíte, že dôvodov prečo túto knihu chcete mať, je ďaleko viac.

I. OBHAJOBA, MODELOVÉ SITUÁCIE A PRÁVNE MINIMUM

Predstavenie kapitoly

1.1. Predpoklady, podstata a cieľ obhajoby

1.2. Základné znalosti potrebné k obhajobe

1.3. Obhajoba ukázaná na príkladoch z praxe

1.4. Modelové situácie
1. Policajt chce uložiť neprimeraný a neindividualizovaný trest + sadzobník pokút
2. Policajt chce potrestať čisto formálne porušenie zákona
3. Policajt chce uložiť pokutu pri súbehu priestupkov samostatne za každý
jeden priestupok + vylúčenie jednočinného súbehu
4. Policajt poskytuje absurdný/nespravodlivý výklad zákona alebo výklad zákona
odporujúci Ústave SR
5. Policajt porušuje právo na spravodlivý proces v blokovom konaní
6. Rýchlosť
7. D opravná nehoda
8. Zadržanie vodičského preukazu z dôvodu možnosti uloženia zákazu činnosti
9. Zadržanie technického preukazu/technických dokladov od vozidla
10. Krajná núdza
11. Alkohol
12. Neplatnosť dopravnej značky (spor o platnosť značky)
13. Kontrolovanie dezénu pneumatík „od oka“
14. Odťah vozidla a „papuča“
15. Jazda bez diaľničnej známky na diaľnici
16. Niekto parkuje na mojom vyhradenom parkovacom mieste
17. Policajt zastavuje moje vozidlo na nebezpečnom mieste
18. Policajt vyžaduje plnenie povinností vodiča, avšak nebol som zastavený ako vodič
19. Priestupok chce prejednávať zaujatý policajt
20. Policajt zneužíva svoje právomoci
21. Policajt sa správa neslušne.
22. Som stíhaný po zániku trestnosti priestupku
23. Som opakovane stíhaný alebo trestaný za skutok, o ktorom už bolo rozhodnuté
1.5. Právne minimum
1. Hierarchia právneho poriadku
2. Princípy právneho štátu
3. Priestupok ako trestná vec podľa čl. 6 Európskeho dohovoru

V tejto krátkej kapitole sú popisované základy, aby sa čitateľ dostal do obrazu do problematiky trestného práva správneho. Zaoberá sa najmä základnými zásadami, pretože tie stanovujú celej problematike priestupkov neprekročiteľné mantinely.

II . POJEM SPRÁVNY DELIKT A ZÁKLADNÉ ZÁSADY TRESTNÉHO PRÁVA SPRÁVNEHO
(Kapitola je v štádiu tvorby po dokončení bude voľne prístupná na tejto stránke)

Zodpovednosť za priestupok alebo priestupková zodpovednosť má svoje teoretické základy. Práve o nich sa píše v tejto kapitole. Pre pochopenie toho, aké konanie (aký skutok) sa môže nazývať priestupkom, je táto kapitola úplne zásadná. Preto môžeme povedať, že je chrbticou tejto knihy. Zodpovednosť za priestupok vznikne iba po splnení všetkých podmienok, ktoré sú však pomerne prísne. Nie je pravdou, že každé porušenie zákona je priestupkom. Priestupkom je iba spoločensky škodlivé porušenie zákona. Aj toto pochopíte, ak si prečítate túto kapitolu. Po prečítaní kapitoly však pochopíte ďaleko viac, napríklad aj to, ako sa dá použiť nutná obrana, či krajná núdza pri jazdení v cestnej premávke. Nemenej zaujímavé informácie poskytuje časť o tzv. príčinnej súvislosti, ktorá môže veľmi pomôcť pri dopravnej nehode, ktorú ste svojím konaní nezapríčinili, avšak policajt tvrdí opak. Jednoznačne najdôležitejšou časťou tejto kapitoly, z hľadiska efektívnej obhajoby, je časť o spoločenskej škodlivosti. Táto časť je jedným z pilierov celého projektu. Obohacujúce informácie tiež poskytuje časť o zavinení, najmä o nevedomej nedbanlivosti (zistíte, že podmienky sú pomerne prísne, pričom policajt musí preukázať ich naplnenie). Z hľadiska rozsahu je III. kapitola spolu s VI. kapitolou najdlhšia, avšak obe sú zároveň tie najdôležitejšie.

III . ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIESTUPOK

Predstavenie kapitoly

Krátke zhrnutie obsahu kapitoly

3.1. Vznik zodpovednosti za priestupok

3.2. Pojem priestupku

3.3. Pojmové znaky priestupku
3.3.1. Typové znaky priestupku – znaky skutkovej podstaty

3.4. Protiprávnosť, trestnosť, spoločenská škodlivosť
3.4.1. Protiprávnosť
3.4.2. Trestnosť
3.4.3. Spoločenská škodlivosť

3.5. Povinné znaky skutkovej podstaty priestupku
3.5.1. Objekt – zákonom chránený záujem
3.5.2. Objektívna stránka priestupku – spôsob spáchania a následky
3.5.3. Subjekt – páchateľ
3.5.4. Subjektívna stránka priestupku – zavinenie

3.6. Nepovinné znaky skutkovej podstaty priestupku

3.7. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť
3.7.1. Nutná obrana
3.7.2. Krajná núdza
3.7.3. Výkon práva a povinnosti

Je nesporné, že uloženie pokuty alebo iného trestu pociťuje každý. V tejto kapitole je popísaná problematika trestania. Zjavne ide o veľmi dôležitú záležitosť, a preto nie je na škodu poznať, aké povinnosti ukladá zákon policajtovi pri trestaní. Môžeme predostrieť, že trestanie je špecifická a náročná činnosť, ktorá si vyžaduje individuálny prístup. Bez individuálneho prístupu nie je možné uvažovať o spravodlivosti trestania. Asi netreba hlbšie rozvíjať, že aktuálne je trestanie dopravných priestupkov, na hony vzdialené, od individuálneho prístupu (hmmm sadzobník pokút?). V tejto kapitole sa dočítate, ako má trestanie vyzerať, aby spĺňalo zákonné požiadavky. Iste budete prekvapený. Môžeme predostrieť, že policajt má pri trestaní viacero povinností, pričom za kardinálnu povinnosť policajta považujeme dodržiavanie ústavného princípu primeranosti, teda povinnosť ukladať primeraný trest. Za nemenej dôležitú a zásadnú, považujeme povinnosť odôvodniť trest, teda odôvodniť jeho druh a výšku. Asi každý súhlasí s tým, že neprimerané tresty nie sú spravodlivé, rovnako, ako neodôvodnené tresty. Ak sa však pozrieme na aktuálnu prax tak tá ma ďaleko od spravodlivosti, a celkovo od dodržiavania zákona. Nastavenie výšok trestov je taktiež zjavne neprimerané. Tento stav sa však dá zmeniť, a je na nás všetkých, aby sme sa o to pričinili. Po prečítaní tejto kapitoly získate obraz o trestaní a pochopíte jeho komplexnosť.

IV. TRESTANIE PRIESTUPKOV .

Predstavenie kapitoly

Krátke zhrnutie obsahu kapitoly

4.1. Základné zásady trestania
4.1.1. Zásada niet trestu bez zákona
4.1.2. Zásada individualizácie správneho trestu
4.1.3. Zásada primeranosti správneho trestu
4.1.4. Zásada personality správneho trestu
4.1.5. Zásada humánnosti správneho trestu
4.1.6. Zásada nezlučiteľnosti správnych trestov
4.1.7. Zásada zodpovednosti za spáchanie trestného deliktu

4.2. Druhy správnych trestov
4.2.1. Pokarhanie
4.2.2. Pokuta
4.2.3. Zákaz činnosti
4.2.4. Prepadnutie veci

4.3. Účel správneho trestu

4.4. Ukladanie správnych trestov

4.5. Trestanie súbehu priestupkov

4.6. Správne uváženie
4.6.1. Všeobecný úvod
4.6.2. Právna kvalifikácia skutku
4.6.3. Správne uváženie a trestanie priestupku
4.6.4. Typy správneho uváženia
4.6.5. Správne uváženie v blokovom konaní
4.6.6. Správne uváženie v klasickom správnom konaní

Z názvu je jasné, že táto kapitola sa zaoberá priestupkovým konaním. V tejto kapitole sa dozviete, aké sú vaše práva a čo to je právo na spravodlivý proces. Veľký priestor je venovaný procesným zásadám, pretože tie predstavujú mantinely pre policajta. Ich nedodržanie znamená porušenie práva na spravodlivý proces, teda tej najväčšej záruky spravodlivosti konania a rozhodnutia (najsilnejšia zbraň obvineného). Takisto pochopíte, že vyvodenie zodpovednosti za priestupok, nie je vôbec jednoduché (jednoduché je to iba v tom prípade, ak sa porušuje zákon), pretože platí niečo také, ako napr. prezumpcia neviny a z nej plynúce pravidlo v pochybnostiach v prospech obvineného, alebo napr. zásada materiálnej pravdy, ktorá prikazuje policajtovi zistiť skutkový stav tak, ako sa naozaj stal (nesmie vychádzať z domnienok). Máme zato, že budete prekvapení, ako veľmi je aktuálna prax v rozpore s tým, čo prikazuje Ústava Slovenskej republiky, medzinárodné dohovory ale aj samotný Priestupkový zákon, teda s tým, aký je momentálne právny stav. Veď na mieste cestnej kontroly nie je často vodičovi ani oznámený dôvod zastavenia jeho vozidla, čo je absolútny ústavný základ (ako vodič musíte vedieť, z akého zákonného dôvodu ste boli zastavený, teda z akého dôvodu bola obmedzená vaša sloboda pohybu). Za tejto situácie je pomerne odvážne požadovať vznesenie obvinenia, poučenie o právach obvineného a odôvodnenie rozhodnutia (v prípade, že sa vec vyrieši na mieste uložením pokuty). Toto sú však povinnosti, ktoré aktuálne právny poriadok ukladá policajtovi. Aktuálna prax je teda diametrálne odlišná od toho, čo stanovuje zákon. Inak povedané, úroveň ochrany obvineného je na zákonnej úrovni v podstate dostačujúca, avšak v praxi, na mieste cestnej kontroly a následnom blokovom konaní, je nulová. Chceme, aby ste rozumeli, že nejde o nejaké nepodstatné záležitosti. Práve naopak. Ide o samotnú podstatu veci, pretože reč je o spravodlivosti konania. Skutočnej spravodlivosti, nie papierovej. Preto je nevyhnutne, aby každý jeden vodič bezvýhradne trval na dodržaní zákonných povinností policajta. Základným predpokladom je, pochopiteľne, poznanie týchto povinností (aspoň rámcové). O sprostredkovanie týchto informácií sa snaží táto kapitola. Dovolíme si tvrdiť, že táto kapitola má zásadný význam.

Pokiaľ ide o obsah kapitoly, tak v tlačenej časti knihy je popisované právo na spravodlivý proces, základné procesné zásady a nakoniec blokové konanie, ktoré je rozobrané podrobne. Internetová časť knihy bude pomerne rozsiahla, pretože sa bude zaoberať všetkým ostatným, a to hlavne klasickým správnym konaním, rozkazným konaním, dokazovaním, ale takisto vykonávacím konaním atď.

V. PRIESTUPKOVÉ KONANIE
Predstavenie kapitoly

5.1. Desať základných informácií o priestupkovom konaní
5.1.1. Aké formy môže mať priestupkové konanie?
5.1.2. Kto dokazuje spáchanie priestupku?
5.1.3. Kto môže byť účastníkom konania?
5.1.4. Od akého momentu sa vodič stáva obvineným?
5.1.5. Aká je maximálna doba na prejednanie priestupku?
5.1.6. Používa sa v priestupkovom konaní ešte iný zákon ako priestupkový zákon?
5.1.7. Kto je príslušný k prejednávaniu dopravných priestupkov?
5.1.8. Kto nemôže rozhodovať v priestupkovom konaní?
5.1.9. V akých prípadoch sa vedie spoločné konanie?
5.1.10. Č o je to skutok?

5.2. Právo na spravodlivý proces

5.3. Základné procesné zásady

5.4. Všeobecné ústavné procesné zásady a práva
5.4.1. Zásada zákonnosti
5.4.2. Zásada primeranosti
5.4.3. Zásada zabezpečenia práva na účinnú obhajobu
5.4.4. Zásada rovnosti a zákaz diskriminácie
5.4.5. Zásada zabezpečenia práva na súdnu ochranu
5.4.6. Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný
5.4.7. Zásada rýchlosti konania
5.4.8. Zásada verejnosti konania
5.4.9. Zásada hospodárnosti konania
5.4.10. Právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia

5.5. Procesné zásady vzťahujúce sa k zahájeniu a vedeniu priestupkového konania

5.6. Procesné zásady vzťahujúce sa k trestnému dokazovaniu
5.6.1. Zásada prezumpcie neviny
5.6.2. Zásada vyhľadávacia
5.6.3. Zásada voľného hodnotenia dôkazov
5.6.4. Zásada bezprostrednosti
5.6.5. Zásada ústneho konania
5.6.6. Zásada materiálnej pravdy

5.7. Nezákonnosť rozhodnutia

5.8. Blokové konanie
5.8.1. Podstata blokového konania
5.8.2. Podmienky pre prejednanie priestupku v blokovom konaní
5.8.3. Právo na spravodlivý proces v blokovom konaní
5.8.4. Následky prejednania priestupku v blokovom konaní
5.8.5. Možnosť preskúmania rozhodnutia v blokovom konaní
5.8.6. Trestanie priestupku v blokovom konaní
5.8.7. Zhrnutie povinností policajta a jeho postupu pri cestnej kontrole a v blokovom konaní
5.8.8. Judikatúra k blokovému konaniu

Nebude žiadnym prekvapením, ak si práve kvôli tejto kapitole mnoho vodičov obľúbi túto knihu. Obsah tejto kapitoly je dôvodom prečo túto knihu CHCETE MAŤ (čím nechceme povedať, že by ostatné kapitoly neboli zaujímavé alebo dôležité), pretože TOTO JE TÁ KAPITOLA, v ktorej sa rozoberajú také záležitosti, ako meranie rýchlosti, dopravné značky, alkohol, zadržanie vodičského preukazu, dopravná nehoda, používanie chodníka vodičmi a pod. Niet pochýb, že množstvo vodičov túži po tom, aby mali potrebné informácie a ucelený prehľad o daných témach. Túto túžbu sa snaží naplniť táto kapitola. Ak v sebe pociťujete takúto túžbu, tak vám odporúčame zakúpiť si túto knihu.

VI . VYBRAN É PRÁVNE INŠTITÚTY

Predstavenie kapitoly

6.1. Dopravná nehoda a škodová udalosť
6.1.1. D opravná nehoda
6.1.2. Škodová udalosť

6.2. Zadržanie vodičského preukazu.
6.2.1. Zadržanie vodičského preukazu z dôvodu možnosti uloženia zákazu činnosti
6.2.2. Zadržanie vodičského preukazu z dôvodu nezaplatenia uloženej pokuty
6.2.3. Ostatné dôvody zadržania vodičského preukazu

6.3. Zadržanie osvedčenia o evidencií, tabuliek s evidenčným číslom vozidla

6.4. Povinná výbava vozidla

6.5. Rýchlosť jazdy a meranie rýchlosti
6.5.1. Rýchlosť jazdy
6.5.2. Meranie rýchlosti
6.5.3. Cestné rýchlomery

6.6. Zisťovanie prítomnosti alkoholu v tele vodiča
6.6.1. Krvný test
6.6.2. Dychová skúška
6.6.3. Medicínske klinické príznaky
6.6.4. Všetky faktory ovplyvňujúce stav opitosti.

6.7. Zisťovanie prítomnosti drog v tele vodiča

6.8. D opravné značky – platnosť
6.8.1. Základné pravidlá platnosti pravidiel cestnej premávky
6.8.2. Všeobecné pravidlá platnosti zvislých dopravných značiek
6.8.3. Význam niektorých zvislých značiek
6.8.4. Význam niektorých vodorovných značiek

6.9. Zastavenie a státie vozidla

6.10. Odťah vozidla a „papuča“
6.10.1. „Papuča“
6.10.2. Odťah vozidla

6.11. Chodník – jeho používanie

6.12. Pneumatiky vozidla
6.12.1. Dezén
6.12.2. Zimné pneumatiky a snehové reťaze

6.13. Preprava detí vo vozidle – autosedačky

6.14. Vodič vozidla – dokedy je osoba vodičom?

V tejto kapitole sú popísané oprávnenia a povinnosti policajta (štátneho aj príslušníka obecnej polície). Konečne teda budete mať jasno v tom, že čo policajt od vás môže požadovať a za akých podmienok, ale takisto, čo sám musí dodržiavať, napr. Etický kódex policajta. V tejto kapitole sú popisované tiež možnosti obrany proti nezákonnostiam zo strany policajta.

VII . POLÍCIA: ŠTÁTNA A OBECNÁ – OPRÁVNENIA A POVINNOSTI POLICAJTA

7.1. Štátna polícia a dopravné priestupky
7.1.1. Oprávnenia policajta podľa zákona o cestnej premávke
7.1.2. Oprávnenia policajta podľa zákona o policajnom zbore
7.1.3. Donucovacie prostriedky
7.1.4. Povinnosti policajta podľa zákona o policajnom zbore
7.1.5. Povinnosti policajta podľa zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru
7.1.6. Etický kódex príslušníka policajného zboru

7.2. Obecná polícia a dopravné priestupky

7.3. Za akých podmienok môže policajt nerešpektovať pravidlá cestnej premávky?

7.4. Zastavovanie vozidla policajtom

Napriek záhadnejšiemu názvu bola táto kapitola laickými čitateľmi veľmi pozitívne hodnotená. Dôvod je jednoduchý. Po prečítaní každý pochopí, že právo nie je iba o tom, čo je v zákone napísané, ale že ide o ďaleko viac. V krátkosti povedané, po prečítaní tejto kapitoly pochopíte, ako sa správne číta zákon (právna norma). Prečo to je dôležité? No preto, pretože sa v praxi často stretávame s absurdným a nespravodlivým výkladom zákona (aktuálne panuje ťažký formalizmus, ktorý každého oprávnene rozčuľuje). Takáto prax je, pochopiteľne, nesprávna. V tejto kapitole sú popísané všetky výkladové metódy, pričom dôraz je kladený na vysvetlenie nemožnosti výlučného používania jazykového výkladu (pretože ten vedie k zmienenej absurdnosti a nespravodlivosti), s čím sa v praxi tak často stretávame. Hlavnou snahou tejto kapitoly je však vysvetliť, čo je to výklad zmyslom a účelom zákona (tzv. teleologický výklad), a ako sa správne používa. Práve výklad zmyslom a účelom zákona zabraňuje absurdnému a nespravodlivému výkladu zákona, a takisto odstraňuje formalizmus. Teleologický výklad robí z práva živý nástroj, ktorý je schopný reagovať pružne, rozumne a spravodlivo. Tento výklad pristupuje k právu materiálne (teda tak, ako má právo skutočne fungovať v spoločnosti, aby bola dosahovaná spravodlivosť), a preto je opakom formalistického prístupu (ktorý činí z práva nástroj odcudzenia a absurdity).


VIII . METÓDY VÝKLADU PRÁVNEJ NORMY
(Kapitola je v štádiu tvorby po dokončení bude voľne prístupná na tejto stránke)

V tejto krátkej kapitole sú poskytnuté informácie o tom, ako riešiť poruchu vozidla na diaľnici, ďalej sú poskytnuté informácie o asistenčných službách a kontakty na ich poskytovateľov. Koniec kapitoly je venovaný právnemu poradenstvu a zastúpeniu, teda kontaktom na nás pre prípad, že by ste mali záujem využiť naše právne služby. Nakoniec uvádzame, že internetová časť tejto kapitoly bude mať aj ďalší obsah, napr. kapitolu o tom, ako sa dá uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej výtlkom.

IX. NIEKTORÉ PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Predstavenie kapitoly

9.1. Diaľničná patrola
9.2. Asistenčné služby

9.3. Asociácia slovenských odťahovacích služieb – Zľava

9.4. Kurzy školy šmyku – Zľava

Táto kapitola bude kompletne uverejnená na internete (tlačená časť ju neobsahuje). Z názvu je zjavné, že sa zaoberá inštitútom objektívnej zodpovednosti, a to najmä z hľadiska obhajoby. Už teraz môžeme predostrieť, že aktuálne nastavenie tohto inštitútu je zjavne protiústavné (pre rozpor s zásadou rovnosti a zákazom diskriminácie). Navyše, takýto právny inštitút nesmie mať v oblasti trestného práva správneho žiadne miesto, a to nielen pre porušenie tých najzákladnejších trestnoprávnych zásad, ale tiež preto, že vyvodzovanie zodpovednosti nijako neuľahčuje.

X. OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ
(Kapitola je v štádiu tvorby po dokončení bude voľne prístupná na tejto stránke)