VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky živnostníka: Milan Mikuš – MM.EMPIRE, IČO: 510 10071, sídlo Janka Kráľa 1620/1, 974 01, Banská Bystrica, pre e-shop www.dopravnepriestupky.sk

1. Predmet úpravy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a Milan Mikuš – MM.EMPIRE, IČO: 510 10071, sídlo Janka Kráľa 1620/1, 974 01, Banská Bystrica (ďalej iba „Predajca“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk (ďalej iba „VOP“).

2. Definície

Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

  1. E-Shop. E-Shop je internetový obchod Predajcu umiestnený na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk umožňujúci nakupovanie tovaru na uvedenej stránke.
  2. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu.
  3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s Predajcom kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju Predajcovi. Ak je kupujúcim právnická osoba, tak za ňu koná jej štatutárny orgán alebo jej zástupca.
  4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
  5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.
  6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene). Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. Uzatváranie kúpnych zmlúv

  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predajca dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predajcu.
  2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná Predajcovi. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk a jeho odoslaním cez E-shop.
  3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež
   • vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na stránke www.dopravnepriestupky.sk v zmysle bodu 8.1 týchto VOP,
   • vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a
   • vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
  4. Objednávka zaniká:
   • odmietnutím objednávky zo strany Predajcu,
   • márnym uplynutím 7dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
  5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie Predajcu adresované kupujúcemu, v ktorom Predajca potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť Predajcu neznamenajú potvrdenie objednávky.
  6. Kupujúci nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy (Predajca je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu).
  7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Predajcu dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).
  8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a Predajcu. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Predajca povinný prijať.

4. Kúpna cena tovaru

  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
  2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
  3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
  4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) Predávajúcemu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru:
   • internet banking platba na účet Predávajúceho prostredníctvom online platobných nástrojov Tatra banky, a.s. (Tatra Pay)
   • platba bankovým prevodom
   • dobierka platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.
  5. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet Predajcu alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte.
  6. Pri platení cez internet banking pomocou platobného nástroju Tatra banky, a.s. zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Predajca neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Predajca dostane výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobného nástroju Tatra banky, a.s. spoločnosť Predajca neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.
  7. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje Predávajúceho uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Predajcu. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. Čas dodania (dodacia lehota)

 1. Dodacia lehota predpredajového tovaru (t.j. tovar, ktorý je v štádiu výroby), je určená orientačne. Predajca je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti informovať na stránke www.dopravnepriestupky.sk. Predajca dodá tovar kupujúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako dostane predpredajový tovar do svojej dispozície. Tovar bude kupujúcemu dodaný podľa poriadia jeho objednávky.
 2. Dodacia lehota dostupného tovaru (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa), je 30 dní od potvrdenia objednávky.
 3. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet predajcu za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 4. Pri každom tovare na stránke www.dopravnepriestupky.sk je uvedená orientačná informácia o jeho dostupnosti. V prípade, ak Predajca zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade alebo u dodávateľa), Predajca kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, Predajca kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný tovar vráti.

6. Miesto dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

7. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania

  1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
  2. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
   • Slovenská pošta kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim;
   • Slovenská pošta balík na Poštu;
   • doručenie kuriérom doručovacej spoločnosti;
   • osobný odber tovaru v na určenom mieste.

8. Dodanie tovaru

Záväzok Predajcu dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile zákazníka sa zobrazí daňový doklad faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

9. Zodpovednosť za vady

  1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

  1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky nie sú účtované žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, Predajca vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
   • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
   • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
   • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie: meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu pre účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky je potrebné odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy, zaslať v písomnej forme prostredníctvom elektronickej pošty na adresu objednavky@dopravnepriestupky.sk. alebo v listinnej podobe na adresu: Milan Mikuš – MM.EMPIRE, sídlo Janka Kráľa 1620/1, 974 01, Banská Bystrica.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je Predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
  5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predajcovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  6. Po odstúpení od zmluvy je Predajca povinný:
   • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Milan Mikuš – MM.EMPIRE, sídlo Janka Kráľa 1620/1, 974 01, Banská Bystrica. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierka nebude prevzatá. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu faktúry,
   • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
  7. Predajca nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom.
  8. Predajca si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru Predajcovi. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, Predajca vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predajcu na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Predajcovi kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
  9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predajcovi. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Predajcovi znáša kupujúci.
  10. Predajca je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
   • ak pri platbe na účet Predajcu kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky;
   • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar:
 1. od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
 2. na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 3. na mieste osobného odberu v lehote do 14 dní od zaslania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke;
   • ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho zaobstarať tovar iným spôsobom;
   • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predajca tovar nakupuje.
  1. Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predajca kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  2. Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa nedotýka jeho nároku na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

11. Ochrana osobných údajov

 1. Predajca spracúva osobné údaje kupujúcich a tiež potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Predajca spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.
 3. Predajca spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s dotknutou osobou a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru; osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu poskytne Predajca za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam a Slovenskej pošte, a.s.
 4. Prihlásením sa k odberu newslettera Predajcu dotknutá osoba udeľuje Predajcovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu. Dotknutá osoba udeľuje Predajcovi súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu Predajcu info@dopravnepriestupky.sk. Predajca po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po prijatí odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 5. Zakliknutím ikony: „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely“, na webovej stránke www.dopravnepriestupky.sk dotknutá osoba udeľuje Predajcovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje Predajcovi súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu spoločnosti info@dopravnepriestupky.sk. Predajca po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po prijatí odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 6. Predajca vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 7. Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť Predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.
 8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:
   • Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@dopravnepriestupky.sk.
   • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
    1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
    2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov;
    3. presné informácie o zdroji, z ktorého Predajca získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
    4. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
    5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
    6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
    7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
    8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predajca spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.
   • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u Predajcu namietať voči:
    1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
    2. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku;
    3. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.
   • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predajcu kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Predajca je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
   • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Predajcu kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predajcu, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predajcu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predajca je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predajca informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predajca vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak Predajca na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
   • Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
 1. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho, ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP, platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
 2. Cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve internetovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú internetovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách počas pripojenia. Predajca používa cookies za účelom zlepšenia služieb. Na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk sú používané nasledovné typy súborov cookie:
   • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku internetových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
   • Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracuje návštevník internetovou stránkou. Výsledky analýzy sa používajú na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti internetovej stránky. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
   • Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu návštevníka za účelom zlepšenia používateľského komfortu. Tým umožnia internetovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si jeho preferencie (napr. voľbu jazyka). Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, návštevníka osobne neidentifikujú.

Na zabezpečenie niektorých funkcií internetovej stránky spolupracujeme so subdodávateľmi, ktorí potrebné služby zabezpečujú (napr. služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu).

12. Záverečné ustanovenia VOP

  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra 2017.
  2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk.
  3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
  4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Vydané dňa: 1. októbra 2017, Milan Mikuš – MM.EMPIRE.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným v písomnej forme prostredníctvom elektronickej pošty na adresu objednavky@dopravnepriestupky.sk, alebo v listinnej podobe na adresu: Milan Mikuš – MM.EMPIRE, sídlo Janka Kráľa 1620/1, 974 01, Banská Bystrica. Odstúpenie od zmluvy môžete zrealizovať aj prostredníctvom vyplnenia vzorového formuláru (doc, pdf) na odstúpenie od zmluvy uverejneného na stránke www.dopravnepriestupky.sk. Ak elektronickú prostriedky komunikácie, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom zaslaným na Vašu e-mailovú adresu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ako ani na náklady na vrátenie tovaru, ktoré znášate Vy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť na adresu: Milan Mikuš – MM.EMPIRE, sídlo Janka Kráľa 1620/1, 974 01, Banská Bystrica. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3. Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Živnostník: Milan Mikuš – MM.EMPIRE, IČO: 510 10071, sídlo Janka Kráľa 1620/1, 974 01, Banská Bystrica (ďalej len „Predajca“) vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez E-shop Predajcu.

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

Predajca zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare Predajca nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predajca nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, Predajca zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Záručná doba pri tovare, ktorý nie je potravinou, je 24 mesiacov. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu do dátumu minimálnej trvanlivosti a svoju bezpečnosť do dátumu spotreby vyznačeného na obale. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo k nemu pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže Predajca poskytnúť tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Pokiaľ Predajca kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený Predajcom a odovzdaný kupujúcemu.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Článok III.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

Milan Mikuš – MM.EMPIRE

Janka Kráľa 1620/1,

974 01, Banská Bystrica (ďalej len „reklamačná adresa“)

Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný Predajcovi odoslať, príp. odovzdať tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), popísať dôvod reklamácie, ako aj vyplniť formulár reklamácie (doc, pdf), kde o.i. popíše dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči Predajcovi zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s Predajcom a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).

V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierka nebude prevzatá náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci Predajcovi na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

V prípade, ak bude kupujúcemu vystavený záručný list v ktorom je uvedený iný podnikateľ určený na opravu tovaru, ktorý je v mieste Predajcu alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný uplatniť právo na opravu tovaru u tohto podnikateľa. Podnikateľ určený na opravu tovaru je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji medzi Predajcom a kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po získaní zásielky.

Článok IV.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predajca je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predajcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Ak Predajca predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

O prijatí reklamácie je Predajca povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

Predajca je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. uplatňuje.

O určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predajca oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

O vybavení reklamácie je Predajca povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predajca môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a Predajca ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predajca bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predajcu za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predajca je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predajca vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predajca porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predajcu so žiadosťou o nápravu. Ak Predajca žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby Predajcom.

Predajca si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.dopravnepriestupky.sk.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. októbra 2017.

Formulár na odstúpenie od zmluvy: