VII. KAPITOLA POLÍCIA: ŠTATNA A OBECNÁ – OPRÁVNENIA A POVINNOSTI POLICAJTA (Úryvok)

Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc. Policajti a útvary Policajného zboru sú povinné v rozsahu tohto zákona pomoc poskytnúť“1.

Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“2

7.2. OBECNÁ POLÍCIA A DOPRAVNÉ PRIESTUPKY

Obecná polícia sa riadi zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií (ďalej iba „zákon o obecnej polícií“). Pre oblasť dopravných priestupkov zákon o obecnej polícií stanovuje, že: „Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vybrané dopravné priestupky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko;

  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel“ [§ 3 ods. 1 písm. f)].

Oprávnenie zastavovať vozidlá upravuje zákon o obecnej polícií v § 8 ods. 1 písm. f): „Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.“

Príslušník obecnej polície má k dispozícii taktiež oprávnenie nariadiť odťah vozidla a oprávnenie osadiť na vozidlo „papuču“ (pozri VI. Kapitola – 6.10. Odťah vozidla a „papuča“).

Zákon o obecnej polícií v § 13 oprávňuje príslušníka obecnej polície k použitiu týchto donucovacích prostriedkov:

  • hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

  • slzotvorné prostriedky,

  • obušok,

  • putá,

  • služobný pes,

  • technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla („papuča“).

7.3. ZA AKÝCH PODMIENOK MÔŽE POLICAJT NEREŠPEKTOVAŤ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY?

Policajti pri výkone svojej služobnej činnosti môžu nedodržiavať pravidlá cestnej premávky, pričom ich vozidlo je považované za vozidlo s právom prednostnej jazdy. Podmienky, ktoré je

1 § 72 zákona č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore.

2 § 17 ods. 1 (služobná prísaha príslušníka Policajného zboru) zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.