PROJEKT DOPRAVNEPRIESTUPKY.SK

Poslanie projektu

Projekt dopravnepriestupky.sk vznikal 3 roky a jeho základným kameňom je kniha: STOP NEZÁKONNÝM POKUTÁM. Ambíciou tohto projektu je stať sa hlavným informačným zdrojom každého vodiča. Tento projekt preto nekončí iba pri knihe, ktorá rieši právnu problematiku, ale je zameraný širšie. V rámci projektu dopravnepriestupky.sk budú poskytované tiež informácie o technike bezpečnej jazdy, s cieľom zvýšiť povedomie vodičov o rizikách spojených s vedením motorového vozidla. Integrálnym poslaním projektu je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny v práci Polície Slovenskej republiky.

Tri ciele projeku  dopravnepriestupky.sk:

1. Zvyšovanie právneho vedomia vodičov.
2. Zvyšovanie vedomia vodičov o bezpečnej jazde.
3. Zlepšenie práce Polície Slovenskej republiky.

POSLANIE KNIHY
Hlavným poslaním tejto knihy je byť praktickým právnym pomocníkom vodiča pri cestnej kontrole. Kniha preto obsahuje také informácie, ktoré potrebuje mať vodič k dispozícií nato, aby sa vedel sám efektívne obhajovať.
OPIS KNIHY
Pri tvorbe sme sa neobmedzovali iba na dobrú zrozumiteľnosť textu, ale snažili sme sa o to, aby kniha bola aj zo štylistickej a dizajnovej stránky pútavá, zaujímavá a v danom žánri netradičná. Chceli sme dosiahnuť to, aby sa v knihe dalo jednoducho orientovať a aby bol text dobre čitateľný. Preto sa na obálke nachádzajú záložky, ktoré obsahujú tie najpraktickejšie časti knihy s odkazom na jej konkrétnu stránku. V texte sa objavujú často odkazy do iných kapitol, aby bolo jasné, že ktoré záležitosti spolu súvisia. Pri písaní textu sme vychádzali z predpokladu, že čitateľ nebude mať žiadne právne informácie o téme, a že táto kniha bude jeho hlavným zdrojom.
ROZDELENIE
Kniha je tvorená dvoma časťami, tlačenou a internetovou. Tlačená časť knihy obsahuje všetky tie informácie, ktoré potrebuje mať vodič k dispozícií priamo pri cestnej kontrole. Internetová obsahuje všetky doplnkové informácie, ktoré sú dôležité, ale nie je potrebné, aby boli v tlačenej časti (napr. informácie o rozkaznom, alebo správnom konaní atď.). Internetová časť bude voľne prístupná na tejto stránke.
Majte pri cestnej kontrole všetky praktické informácie po ruke.